• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์

(๑) ศึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางด้านการพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศทางด้านเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ ตลอดจนสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
(๒) วิเคราะห์ สังเคราะห์ เสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งนำเสนอกลไก เครื่องมือและวิธีการที่จำเป็นในการแก้ปัญหา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านการพาณิชย์ของประเทศ
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริมและกำกับดูแลด้านการพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปัญญาและวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๔) ติดตามและผลักดันการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศด้านการพาณิชย์ ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล
(๕) รวบรวมข้อมูล เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อเรียกเอกสารจากหน่วยงานหรือบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ศึกษาอยู่ ตลอดจนจัดทำสรุปผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป
 
 
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
นายบุญมี สุระโคตร
อนุกรรมาธิการ
 
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
อนุกรรมาธิการ
 
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
อนุกรรมาธิการ
 
นางพรนภา เหลืองวัฒนากิจ
อนุกรรมาธิการ
 
นายกวิน อัศวานันท์
อนุกรรมาธิการ
 
นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
อนุกรรมาธิการ
 
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
อนุกรรมาธิการ
 
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
6/2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
5/2567 22 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2567 2 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2567 23 มกราคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2567 19 มกราคม 2567
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2567 12 มกราคม 2567
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
28/2566 22 ธันวาคม 2566
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
27/2566 1 ธันวาคม 2566
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
26/2566 17 พฤศจิกายน 2566
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
25/2566 14 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ