• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์

(๑) ศึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางด้านการพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศทางด้านเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ ตลอดจนสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน\
(๒) วิเคราะห์ สังเคราะห์ เสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งนำเสนอกลไก เครื่องมือและวิธีการที่จำเป็นในการแก้ปัญหา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านการพาณิชย์ของประเทศ \
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริมและกำกับดูแลด้านการพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปัญญาและวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ\
(๔) ติดตามและผลักดันการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศด้านการพาณิชย์ ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล\
(๕) รวบรวมข้อมูล เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อเรียกเอกสารจากหน่วยงานหรือบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ศึกษาอยู่ ตลอดจนจัดทำสรุปผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป\
 
 
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
นายบุญมี สุระโคตร
อนุกรรมาธิการ
 
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
อนุกรรมาธิการ
 
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
อนุกรรมาธิการ
 
นายกฤษณะ บุญยะชัย
อนุกรรมาธิการ
 
นางพรนภา เหลืองวัฒนากิจ
อนุกรรมาธิการ
 
นายกวิน อัศวานันท์
อนุกรรมาธิการ
 
นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
อนุกรรมาธิการ
 
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
21/2564 9 กันยายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
20/2564 27 สิงหาคม 2564
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
19/2564 20 สิงหาคม 2564
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
18/2564 9 กรกฎาคม 2564
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
17/2564 25 มิถุนายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
16/2564 18 มิถุนายน 2564
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
15/2564 11 มิถุนายน 2564
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
14/2564 4 มิถุนายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
13/2564 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
12/2564 18 พฤษภาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ