• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
ประธานคณะกรรมาธิการ
 
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
 
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
 
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า
 
นางวรารัตน์ อติแพทย์
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
โฆษกคณะกรรมาธิการ
 
ศาสตราจารย์ ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
พลเอก วลิต โรจนภักดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
พลเอก วินัย สร้างสุขดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นายสมชาย เสียงหลาย
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นายอนุมัติ อาหมัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
พลเอก อักษรา เกิดผล
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นางสาวอนรรฆวี คำภูมี
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
 
นางสาวสุภารัตน์ ลาทำ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ