• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าพบประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักมิสซังกรุงเทพ ซอยเจริญกรุง ๔๐ (โอเรียนเต็ล อเวนิว) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานค

การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าพบประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย(พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักมิสซังกรุงเทพ ซอยเจริญกรุง ๔๐ (โอเรียนเต็ล อเวนิว) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร