• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3 (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบการเดินทางเข้าพบพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ฯ  

     1.2   การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา  

     1.3   การร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ  

     1.4   การจัดสรรจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 62  

     1.5   การับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาฯ  

     1.6   การมอบผู้แทนเข้าร่วมงานเลี้ยงครบรอบ 96 ปี ของสาธารณรัฐตุรกี  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ  

     3.2   พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  

     3.3   พิจารณาเรื่องร้องเรียน เรื่อง ขอให้วางมาตรการระวังป้องกันการล่วงเกินพระศาสนาฯ  

     3.4   การเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ  

 • 4. เรื่องอื่นๆ