• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2 (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม พ.ศ.2562

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบการเดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   

     1.2   พิจารณาแต่งตั้งกรรมาธิการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ  

     1.3   การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 87 วรรคสี่  

     1.4   รับทราบการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562   

     1.5   รับทราบการเสนอรายชื่อกรรมาธิการไปเป็นกรรมาธิการคณะที่เกี่ยวข้อง  

     1.6   ข้อมูลแนวทางการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดแผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

     1.7   การมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562     

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาการดำเนินงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเชิญเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ได้แก่ 1) นางสาวกานดา ชูเชิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม 2) นายสรามล วณิชชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  

     3.2   พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ   

     3.3   พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ  

     3.4   พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายพีรภัทร์ เกียรติภิญโญ เรื่อง ขอให้วางมาตรการระวังป้องกันการล่วงเกินพระศาสนา กรณีภาพอุลตร้าแมนนั่งแท่นพระพุทธชินราชในซุ้มเรือนแก้วทับผ้าทิพย์ พระธรรมจักรเหนือพระพุทธบัลลังก์  

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     4.1   แนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ  

     4.2   การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ  

     4.3   พิจารณากำหนดวัน เวลาในการประชุมครั้งต่อไป