• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


แผนดำเนินงาน


แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)

  

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) (๑๕ ต.ค. ๕๖)

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑

  

1

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2567

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(พลางก่อน)

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  

1

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  

รายละเอียดโครงการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  

 รายละเอียดโครงการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  

รายละเอียดโครงการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   
ความก้าวหน้า ไตรมาส 2 ปี 2566

ความก้าวหน้า ไตรมาส 1 ปี 2566

ความก้าวหน้า ไตรมาส 4 ปี 2565

ความก้าวหน้า ไตรมาส 3 ปี 2565

ความก้าวหน้า ไตรมาส 2 ปี 2565

ความก้าวหน้า ไตรมาส 1 ปี 2565

ความก้าวหน้า ไตรมาส 4 ปี 2564

ความก้าวหน้า ไตรมาส 3 ปี 2564

1