• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


แผนดำเนินงาน


แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐(ฉบับแก้ไข)

  

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) (๑๕ ต.ค. ๕๖)

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑

  

1

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(พลางก่อน)

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  

1

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  

รายละเอียดโครงการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  

 รายละเอียดโครงการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  

รายละเอียดโครงการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   
ความก้าวหน้า ไตรมาส 2 ปี 2566

ความก้าวหน้า ไตรมาส 1 ปี 2566

ความก้าวหน้า ไตรมาส 4 ปี 2565

ความก้าวหน้า ไตรมาส 3 ปี 2565

ความก้าวหน้า ไตรมาส 2 ปี 2565

ความก้าวหน้า ไตรมาส 1 ปี 2565

ความก้าวหน้า ไตรมาส 4 ปี 2564

ความก้าวหน้า ไตรมาส 3 ปี 2564

1