• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้ยื่นคำขอรับบริการ


การจัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอตามที่อยู่
จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอตามอีเมล
จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอทางโทรสาร
มารับเอกสารที่ยื่นเรื่องขอด้วยตนเอง

ข้อมูลข่าวสารที่ขอรับบริการพร้อมเหตุผลประกอบในการขอรับบริการ

มาตรา ๗      มาตรา ๙      มาตรา ๑๑

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o (รายละเอียด)

ขอตรวจดู
ขอสำเนาเอกสารที่มีการรับรองถูกต้อง
ขอสำเนาลงแผ่นดิสเก็ต/แผ่นซีดี - รอม
อื่น ๆ