• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรุณาตอบแบบสอบถามก่อน

แบบสอบถาม การรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา:
ชาย หญิง
การให้บริการ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด (5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
1. มีการให้บริการแนะนำขั้นตอนการขอรับบริการอย่างชัดเจน
2. การตอบคำถาม และจิตบริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับใด
3. ความประทับใจในการให้บริการในภาพรวมของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับใด
4. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับใด
5. ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง ชัดเจนและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ใช้ ไม่ใช้
แนะนำ ไม่แนะนำ

ผู้ยื่นคำขอรับบริการ


การจัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอตามที่อยู่
จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอตามอีเมล
จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอทางโทรสาร
มารับเอกสารที่ยื่นเรื่องขอด้วยตนเอง

ข้อมูลข่าวสารที่ขอรับบริการพร้อมเหตุผลประกอบในการขอรับบริการ

มาตรา ๗      มาตรา ๙      มาตรา ๑๑

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o (รายละเอียด)

ขอตรวจดู
ขอสำเนาเอกสารที่มีการรับรองถูกต้อง
ขอสำเนาลงแผ่นดิสเก็ต/แผ่นซีดี - รอม
อื่น ๆ