• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้ยื่นคำขอรับบริการ


ข้อมูลข่าวสารที่ขอรับบริการพร้อมเหตุผลประกอบในการขอรับบริการ

มาตรา ๗      มาตรา ๙      มาตรา ๑๑

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o (รายละเอียด)

ขอตรวจดู
ขอสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองถูกต้อง (มีค่าธรรมเนียมการขอ)
ขอสำเนาลงแผ่นซีดี/ดีวีดี/วีดิทัศน์ (มีค่าธรรมเนียมการขอ)
ขอสำเนาเอกสาร (มีค่าธรรมเนียมการขอ)

การจัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

มารับเอกสารด้วยตัวเอง
จัดส่งทางไปรษณีย์
จัดส่งทางอีเมล (E-mail)

แบบสอบถามการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การตอบแบบสอบถามให้บริการ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด (๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น้อย(๒) น้อยที่สุด(๑)
๑. ขั้นตอนการขอรับบริการชัดเจนเข้าใจง่าย
๒. การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
๓. การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก
๔. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับใด
๔. ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง ชัดเจนและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์