• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
   

คู่มือ/แนวทางการให้บริการของกระบวนงานตามระบบติดตามคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับและตรวจสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คู่มือ/แนวทางการให้บริการของกระบวนงานตามระบบติดตามคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


คู่มือ/แนวทางการให้บริการของกระบวนงานตามระบบติดตามคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับและตรวจสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คู่มือ/แนวทางการให้บริการของกระบวนงานตามระบบติดตามคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


คู่มือ/แนวทางการให้บริการของกระบวนงานตามระบบติดตามคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับและตรวจสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คู่มือ/แนวทางการให้บริการของกระบวนงานตามระบบติดตามคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา