• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 • แห่งที่ ๑

  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  • เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑
  • ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
  • โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๒๙
  • โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐
 
 • แห่งที่ ๒

  • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (รับเรื่อง)
  • สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • ห้องรับ - ส่งหนังสือ) อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑
  • เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  • โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๒๔
  • โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๗๙

เว็บไซต์ : /view/13/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/TH-TH