• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดาวน์โหลดเอกสาร