• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายงานผลกการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานผลกการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563