• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

มาตรา ๙ (๘)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

1


 
 
(๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในหารให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ
(๖) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตวจสอบภายใน