• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

มาตรา ๙ (๕)
สิ่งตีพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง


: ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว
ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่ได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)