• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

มาตรา ๙(๑)

มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ลำดับที่

เรื่อง/รายการ

ดาวน์โหลด

(๑)

บันทึกการประชุม/ รายงานการประชุมวุฒิสภา

 ดาวน์โหลด

(๒)

บันทึกการประชุม/ รายงานการประชุม/ บันทึกการลงคะแนนเสียงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ดาวน์โหลด