• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

มาตรา ๗ (๔)

 

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ

 

ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

: คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วุฒิสภา /สภานิติบัญญัติแห่งชาติ