• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562