• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563