• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสำนักให้เข้าร่วมประชุมแทน พ.ศ. 2560

ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสำนักให้เข้าร่วมประชุมแทน พ.ศ. 2560