• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา