• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับการประชุมวุฒิสภาเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับการประชุมวุฒิสภาเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562