• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562