• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ