• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง) 
 

 

 
นางสาวดาวิกา สมุทรธาลัย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป)
โทร. ๐ ๒ ๘๓๑ ๙๓๕๗ โทรสาร ๐ ๒ ๘๓๑ ๙๔๗๐นางนันท์นภัส  ชูศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๔๖๙  โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๔๗๐


 นางณัฎฐ์วรัญญา  นพรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๔๖๙  โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๔๗๐