• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย สำนักบริหารงานกลาง) 
  


 

 

นางจินดา  ศรีเพ็งแก้ว
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๙๓

นายสุชาติ  พื้นทองคำ
นิติกรชำนาญการ

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๙๒

นายนพดล  ลอยลม
นิติกรชำนาญการ

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๙๓

นายภัฎ  บพิธนิติกุล

นิติกรปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๙๓

นางนันท์นภัส  ชูศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๙๓