• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

คำแนะนำการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน 

แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

เปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน