• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

๑. มาติดต่อด้วยตนเอง โดยยื่นแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ในเวลาราชการ) ๒ แห่ง ได้แก่
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่

๒. ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต https://www.senate.go.th/view/13/แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ/TH-TH

๓. ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ได้ที่

/view/13/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/TH-TH

๔. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบริการข้อมูล ข่าวสารทางไปรษณีย์ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

๕. ขอรับบริการทางโทรสาร ที่หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐, ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๘ (ในเวลาราชการ)
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบริการข้อมูลข่าวสารทางโทรสาร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

๖. ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙, ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗ (ในเวลาราชการ) หรือดูจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ใน /view/13/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/TH-TH ซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายใน อำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา