• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

๑. ติดต่อด้วยตนเอง โดยยื่นแบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ในเวลาราชการ) ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑  ชั้น ๑  อาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน แขวงแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑  ๙๔๙๒ -๓  ตัวอย่าง แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน
และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๒. ยื่นคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต https://www.senate.go.th/view/13/แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ/TH-TH

๓. ค้นหาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ได้ที่ www.senate.go.th/view/13/TH-TH

๔. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบริการข้อมูลข่าวสารทาง (แบบฟอร์มตามข้อที่ ๑) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

๕. ขอรับบริการทางโทรสาร ที่หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐ (ในเวลาราชการ)
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบริการข้อมูลข่าวสารทางโทรสาร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (แบบฟอร์มตามข้อที่ ๑)

๖. ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๙๓ (ในเวลาราชการ) หรือดูจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ใน /view/13/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/TH-TH ซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายใน อำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา