• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default biggerมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ :
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา


- บทบาทอำนาจหน้าที่วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- อำนาจหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- อำนาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา

  (๑) นัดประชุมวุฒิสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก

  (๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่

  (๓) ช่วยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนนเสียง

  (๔) ควบคุมการทำรายงานการประชุมทั้งปวง

  (๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

  (๖) รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของวุฒิสภา

  (๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากำหนด

  (๘) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

  (๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย

- การจัดการองค์กรในการดำเนินงานอำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา