• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ดัชนีข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗

 

 

มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ : หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

- โครงสร้างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ
- อัตรากำลัง

มาตรา ๗(๒)  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

บทบาทอำนาจหน้าที่

บทบาทอำนาจหน้าที่วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- อำนาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา

(๑) นัดประชุมวุฒิสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก
(๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่
(๓) ช่วยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๔) ควบคุมการทำรายงานการประชุมทั้งปวง
(๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของวุฒิสภา
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากำหนด
(๘) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย

- การจัดการองค์กรในการดำเนินงานอำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

มาตรา ๗(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 

มาตรา ๗(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๗(๕)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด