• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๓

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

: หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 
ลำดับที่  เรื่อง/รายการ Download
(๑) ประวัติและผลงานสมาชิกวุฒิสภา (๑๕ ก.ค. ๕๖)
(๒) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๑-๙
(๓) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้ง ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ และสมาชิกวุฒิสภาสรรหา ชุดใหม่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔๙ คน)
(๔) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๑๐ (สรรหาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และเลือกตั้งวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๑๕๐ คน)
(๕) ทำเนียบประธานวุฒิสภา
(๖) ทำเนียบรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
(๗) ทำเนียบรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
(๘) ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๙) ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
(๑๐) ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (๗ พฤศจิกายน 2562) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/273/T_0001.PDF