• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


มาตรา ๗ (๒)

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

รหัส ข้อมูลข่าวสาร/รายการ วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ เอกสารแนบ
๐๗๐๒๐๑ บทบาทอำนาจหน้าที่    
๐๗๐๒๐๑.๐๑ บทบาทอำนาจหน้าที่วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๘ พ.ค. ๕๖ ดาวน์โหลด
๐๗๐๒๐๑.๐๒ อำนาจหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๘ พ.ค. ๕๖ ดาวน์โหลด
๐๗๐๒๐๑.๐๓ อำนาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา ๒๗ พ.ค. ๕๗ ดาวน์โหลด
๐๗๐๒๐๒ การจัดการองค์กรในการดำเนินงานอำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๙ เม.ย. ๖๐ ดาวน์โหลด