• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ (๑)

 

 

มาตรา ๗ (๑)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

รหัส

ข้อมูลข่าวสาร/รายการ

วัน/เดือน/ปี

ที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

 

     

๐๗๐๑๐๑

โครงสร้างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 ดาวน์โหลด

๐๗๐๑๐๒

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ

 

 ดาวน์โหลด

๐๗๐๑๐๓

อัตรากำลัง

 

 ดาวน์โหลด