• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  • ผู้ขอข้อมูลต้องระบุข้อมูลที่ต้องการขอ โดยเขียนคำขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าต้องการขอข้อมูลข่าวสารใด โดยส่งถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งสำนักงานฯ ได้เปิดช่องทางสำหรับการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
  • ๑. ทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือ เรียน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นนักศึกษาแนบบัตรนักศึกษาด้วย)  จัดส่งมาที่ 1111 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
  •  
  • ๒. ทางโทรสาร ส่งคำขอข้อมูลมาได้ที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐
  •  
  • ๓. โดยการยื่นแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1111 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และยื่นกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลฯ ดาวน์โหลดแบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
  •  
  • ๔. ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ https://intranet.senate.go.th/view/22/หน้าแรกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/TH-TH ดาวน์โหลดแบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ ทางอเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแนบไฟล์PDF บัตรประชาชน
  • สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ 0 2831 9493 - 3
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องการขอข้อมูลที่มีผู้ขอข้อมูลเข้ามาผ่านช่องทางต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ก็จะดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อมูลให้ผู้ขอข้อมูลทราบต่อไป และสามารถติดต่อสอบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2831 9492 - 3 ในวันและเวลาราชการ
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา