• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา