• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
 
 
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
ประธานคณะกรรมาธิการ
 
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 
พลโท อำพน ชูประทุม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
 
พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
 
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
 
นายอุปกิต ปาจรียางกูร
รองเลขานุการกรรมาธิการ
 
นายเจน นำชัยศิริ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
พลเอก ดนัย มีชูเวท
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
พลเรือเอก นพดล โชคระดา
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
นายวิชัย ทิตตภักดี
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
นายสำราญ ครรชิต
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
นายอนุมัติ อาหมัด
ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ
 
นางสาวพุทธรักษา สูตะบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
 
นางสาวชลธิชา บุญเสถียร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ