• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

การประชุมคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

        สรุปเกี่ยวกับภาพรวมวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางศึกษาดูงานเพื่อพบปะ สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวให้การต้อนรับคณะเดินทาง และบรรยายการบริหารงานด้านพลังงาน  ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งสาระสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) โครงสร้างคณะกรรมการด้านพลังงาน, โครงสร้างกระทรวงพลังงาน, โครงสร้างผู้บริหาร  (๒) อำนาจและภารกิจของหน่วยงาน(๓) ภาพรวมระบบพลังงานไทย  (๔) การจัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ๕) การสร้างสมดุลด้านเชื้อเพลิง  (๖) การยกระดับเพื่อเป็นศูนย์กลางไฟฟ้า และ LNG ในภูมิภาค  (๗) การพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย  (๘) การดูแลค่าครองชีพด้านพลังงาน  (๙) การส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนและการสร้างรายได้ให้ชุมชน  (๑๐) การส่งเสริมพืชพลังงานช่วยภาคเกษตรกรรม  (๑๑) การส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ  (๑๒) แนวคิดนวัตกรรมรองรับพลังงานรูปแบบใหม่

          นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีและผู้บริหาร โดยคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน,นโยบายการดำเนินการในพื้นที่ทับซ้อนไทย – กัมพูชา, การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแก่ประชาชน,การส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ควรมีกฎ ระเบียบที่ชัดเจน ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเมื่อมีการเริ่มโครงการ, ข้อดีข้อเสียของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษ ในพื้นที่ชุมชนเมือง, งบประมาณที่กระทรวงพลังงานที่ได้รับกับการการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวง, แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมพลังงานทดแทน, นโยบายการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

ดาวน์โหลดเอกสาร