• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

การประชุมคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ครั้งที่ 5/2562

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ได้มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๔ คณะ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

                   ๑. ประธานคณะกรรมาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ โดยเน้นให้ความสำคัญในการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและ การดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงานเป็นหลัก ทั้งการพิจารณาศึกษาเรื่องใด ๆ การเดินทางไปศึกษาดูงาน และการจัดสัมมนา เป็นต้น นอกจากนั้น ต้องมีการศึกษารายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่ผ่านมา ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาติดตามผลการปฏิรูปของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการศึกษาติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ  ของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ว่าได้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางใด และมีการขับเคลื่อนไปถึงขั้นตอนใด รวมทั้งมีทิศทางในการปฏิรูปต่อไปอย่างไรในอนาคต

                   นอกจากภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการในการศึกษาติดตามการปฏิรูปประเทศแล้วในส่วนของภารกิจรองต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

          ๒. การเสนอตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการนั้น ขอให้กรรมาธิการเสนอรายชื่อบุคคลโดยให้พิจารณาอย่างรอบคอบและเหมาะสม และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ

          ๓. คณะกรรมาธิการได้กำหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงาน ได้แก่ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้า ๓ การไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร และรับทราบนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น

 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสุขประพฤติ โดยหลังจากการประชุม คณะกรรมาธิการจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กระทรวงพลังงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร