• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

ข่าวสารคณะกรรมาธิการ

 

ข่าวกิจกรรมคณะกรรมาธิการการพลังงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2562

 

ภารกิจคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

ณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา

นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
ประธานคณะกรรมาธิการ และกรรมาธิการ รวมทั้งผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการในณะกรรมาธิการการพลังงาน
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา
เรื่อง "การเสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ"

เพื่อร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยง และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการให้บรรลุภายในปี 2564 และในปี 2580 รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการให้บรรลุภายในปี 255
โดยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ได้จัดทำโดยการศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ จุดแข็งจุดอ่อน และความเสี่ยงรวมถึงการคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักและสอดคล้องกับปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชน
สำนักงานเลขาธิการ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารประเทศในระยะยาว และใช้เป็น
กรอบในการจัดทำแผนงานของภาคส่วนต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามยุทธศารตร์ชาติ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการพลังงาน\nสำนักกรรมาธิการ ๑\nสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา