• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 16 (สมัย) วันพุธที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563  

     1.2   ด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อขอเชิญชวนกรรมาธิการการพลังงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 15/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อำพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (5) คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า (ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า)  

     3.2   วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดกำหนดการตามที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  

     3.3   ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน   

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ