• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 15 (สมัย) วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 14/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563  เอกสารแนบ  

     1.2   ด้วยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา มีกำหนดการ จัดสัมมนา เรื่อง “ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม One Country One Platform” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องบอลรูม (BALLROOM) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ คณะกรรมาธิการจึงขอเชิญผู้แทนคณะกรรมาธิการการพลังงาน จำนวน 1 คน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  เอกสารแนบ  

     1.3   ด้วยนางสาวภัทรา วรามิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 14/2563 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563   

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อำพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (5) คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า (ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า)  

     3.2   พิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดกำหนดการตามที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  

     3.3   ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน   

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ