• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 14 (สมัย) วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 13/2563 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 13/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  เอกสารแนบ  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อำพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (5) คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า (ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า)  

     3.2   พิจารณาแนวทางการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน   

     3.3   ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน   

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ