• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 13 (สมัย) วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  

     1.2   ด้วยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีกำหนดเชิญเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติและความคืบหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และแนวทาง เป้าหมาย และแผนการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เพื่อให้สอดคล้อง กับแผนการปฏิรูปประเทศ ในการนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน จึงขอเชิญกรรมาธิการที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563   เอกสารแนบ  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อำพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ)  

     3.2   พิจารณาแนวทางการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน  

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ