• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 12 (สมัย) วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  

     1.2   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ครั้งที่ 8/2563 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)  

     1.3   กำหนดการออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2563 ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา มีดังนี้ 1) รายการ Gossip การเมือง (รายการสด) (1) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (2) วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 2) รายการรัฐสภาของประชาชน (รายการสด) วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 3) รายการเกาะติดวุฒิสภา วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ในการนี้ ขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณามอบหมายผู้แทนในการเข้าร่วมรายการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการออกอากาศ   

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1    พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อำพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ)  เอกสารแนบ  

     3.2   พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนราคาวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลในปัจจุบัน โดย นายสำราญ ครรชิต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (เป็นผู้นำเสนอข้อมูล)  

     3.3   ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน   

 • 4. เรื่องอื่นๆ