• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 11 (สมัย) วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563   

     1.2   ตามที่คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยแยกเป็นรายพื้นที่ ส าหรับน าไปพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ส่งรายงานการส ารวจข้อมูลพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มาให้คณะกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไปแล้ว (รายละเอียด ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)  

     1.3   ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 จะมีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง ความเป็นไปได้และก าหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน   

     1.4   ด้วยคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้มีหนังสือเรียนประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าผลการศึกษา ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ ตสร. ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)   

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     2.1   บันทึกการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563   เอกสารแนบ  เอกสารแนบ  

     2.2   พิจารณาให้ความเห็นขอบเรื่องที่คณะกรรมาธิการได้พิจารณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Application Cisco Webex Meetings จ านวน 3 ครั้ง  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อ าพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ)  

     3.2   ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน  

 • 4. เรื่องอื่นๆ