• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10 (สมัย) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (คณะกรรมาธิการ ตสร.) ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และรับทราบผังความรับผิดชอบการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)  เอกสารแนบ  

     1.2   รับทราบข้อมูลการชี้แจงของการไฟฟ้า กรณีนายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ในกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวกับ PEA ผ่าน youtube รายการ Sondhi Talk Channel เมื่อวันที่ 24 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     บันทึกการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาศึกษา ติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยเชิญ นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มาร่วมประชุมเพื่อหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (โดยมีประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการ 4 คณะ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)  

     3.2   พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อำพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ)   

     3.3   ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน  

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ