• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9 (สมัย) วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)  เอกสารแนบ  

     1.2   ด้วยคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ : วุฒิสภาต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย” ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 14.30 นาฬิกา ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 – 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล นนทบุรี ในการนี้ คณะกรรมาธิการจึงขอเชิญประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา คณะละ 4 คน 2) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา คณะละ 1 คน  เอกสารแนบ  

     1.3   ด้วยนายบุญทัน วันชุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีหนังสือเรียน กรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และเรียน ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งจัดหาแนวทางนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม) ในการนี้ สำนักงานประธานวุฒิสภา ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการพลังงาน จึงส่งเรื่องมายังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)  

     1.4   ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางไปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ดังนี้ 1) นายคณิต ฐานหมั้น ได้มีหนังสือเรื่อง ติดตามงบประมาณเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ยื่นเรื่องไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามความคืบหน้า การขอรับสนับสนุนเรื่องดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม) 2) นายหนูกัน วรรณจงคำ ผู้แทนเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ครอบครัวห่างไกล ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ กรณีในปัจจุบันชุมชนได้มีกาขยายตัวออกไปอยู่ตามไร่ นา ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไฟฟ้า ไม่ครอบคลุมในพื้นที่ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร จึงขอความ  เอกสารแนบ  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     บันทึกการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อำพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (5) คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานคณะทำงาน)  

     3.2   พิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ในระหว่างปิดสมัยประชุม (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563) (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)  

     3.3   พิจารณากำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ - วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมาธิการ โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม)   

     3.4   ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน  

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     - นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2405 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ