• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6 (สมัย) วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562

  • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  • 2. รับรองบันทึกการประชุม

  • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       พิจารณาเตรียมข้อมูลสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน พบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

  • 4. เรื่องอื่นๆ