• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5 (สมัย) วันพุธที่ 09 ตุลาคม พ.ศ.2562

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ในรายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินภารกิจของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ประกาศใช้บังคับ โดยจัดสรรให้กับคณะกรรมาธิการสามัญ วุฒิสภา จำนวน 27 คณะ และคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำวุฒิสภา จำนวน 2 คณะ รวมทั้งสิ้น 29 คณะ คณะละ 1,200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจของคณะกรรมาธิการ (รายละเอียดตามเอกสาร ที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  

     1.2   คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ได้จัดส่งร่างข้อบังคับให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อที่คณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยขอให้ส่งข้อคิดเห็นไปยัง ฝ่ายเลขานุการภายในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  

     1.3   คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ จึงขอเชิญประธานคณะกรรมาธิการ หรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  

     1.4   คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของวุฒิสภา เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จึงขอเชิญประธานคณะกรรมาธิการ และกรรมาธิการการพลังงาน รวมทั้งคณะอนุกรรมาธิการซึ่งทำหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในคณะกรรมาธิการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1    พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ 4 คณะ ดังนี้ 1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน 2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ 3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า  

     3.2   การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  

     3.3   การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ   

     3.4   การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการเพื่อพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ กระทรวงพลังงาน ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม)  

 • 4. เรื่องอื่นๆ