• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4 (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม พ.ศ.2562

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2562  

     1.2   ด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  

     3.2   การตั้งที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ  

     3.3   การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ  

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     พิจารณากำหนดวัน เวลาในการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป