• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
เลขาธิการวุฒิสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
ประธานกรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองประธานกรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักการประชุม
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 2
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์)
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
 
นายธงไท ไชยหิรัญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางหฤทัย มิตรประถัมภ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ