• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1 (สมัย) วันพุธที่ 09 ธันวาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  PowerPoint  

     1.1   รับทราบคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 2337/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563   คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ 64  

     1.2   รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม (ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     3.2   พิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนการดำเนินการของคณะกรรมการ  

 • 4. เรื่องอื่นๆ

     การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564