• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4 (สมัย) วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563