• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3 (สมัย) วันพุธที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  Power Point  ระเบียบวาระการประชุม  

     1.1   รับทราบคำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)   คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุขับเคลื่อนฯ (เพิ่มเติม)  

     1.2   รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในระบบ Thai MOOC  

     1.3   รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  

     1.4   รายงานความคืบหน้าการจัดทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยผ่านช่องทางไลน์แอด (Line@) “Secretariat - Senate” ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ตารางเผยแพร่อินโฟกราฟิก  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2562  

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   พิจารณาติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

     3.2   พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)  

 • 4. เรื่องอื่นๆ