• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของวุฒิสภา และยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก่อนนำเสนอเลขาธิการวุฒิสภา อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอในระหว่างปีงบประมาณ และการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กระทบต่อสาระสำคัญ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และงบประมาณในการดำเนินงาน ก่อนเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการจะบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรื่องใด ๆ ตามที่เห็นสมควร